Prawa pacjenta Węgry


Prawa Pacjenta: Anglia, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Słowenia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Prawa pacjenta Węgry

Prawa pacjenta na Węgrzech regulowane są poprzez ustawę Zdrowia LCIV z 1997 w rozdziale II i VI praw i obowiązków pacjenta. Rozdział II opiera się głównie na Deklaracji WHO z Amsterdamu. Ustawa ta nie reguluje wyraźnie praw i o obowiązków pacjenta w stosunku do systemu zdrowotnego.

Niektóre uprawnienia pacjenta są wyrażone tylko jako zobowiązania na rzecz ochrony pracowników. Pacjent ma wszelkie prawa do wolności osobistej i samodzielnego podejmowania decyzji. Jedyne ograniczenie może wynikać ze stanu jego zdrowia. Może on decydować w jaki sposób chce być leczony i badany.

Wyraża on świadomą zgodę wolną od oszustwa, groźby czy przymusu ze strony personelu medycznego. Ma prawo do otrzymania kompleksowej informacji w sposób indywidualny. Może wydać osobistą decyzję tak na piśmie jak i ustnie w obecności dwóch świadków.

Może odmówić leczenia, jeżeli jego brak mógłby zagrozić jego życiu lub fizycznej integralności innych. Jeżeli pacjent jest niezdolny do wyrażania swoich praw ma on również możliwość otrzymania informacji o swoim zdrowiu fizycznym jak i psychicznym.

Pacjent ma prawo do akt medycznych. Może on skopiować pliki medyczne dotyczące jego zdrowia oraz pozyskać również te, które odnoszą się do jego bliskich. Posiada on prawo do prywatności, czyli takich warunków badania, w które nie są włączone osoby niepowołane, chyba, że jest to nieuniknione ze względu na zagrożenie lub sytuację krytyczną.

Dane osobowe pacjenta są chronione. Kodeks Karny Węgier zawiera obowiązek przestrzegania tajemnicy lekarskiej. Jeśli dana osoba ujawnia dane prywatne i dopuszcza się przestępstwa jest to karane grzywną. Pacjent ma prawo złożyć skargę do Urzędu Komisarza Ochrony Danych. Usługodawcy opieki zdrowotnej muszą poinformować pacjenta o przyjęciu lub przed faktyczną dostawą opieki, w zależności od jego stanu zdrowia.

Pacjent ma prawo do złożenia skargi w stosunku do opieki zdrowotnej świadczonej mu usługi. Może on również zwrócić się o pomoc do Rzecznika Prawa Pacjentów. Skarżący może skierować wniosek o postępowanie administracyjne w celu nadzoru instytucji opieki zdrowotnej do Ministerstwa Zdrowia, które może podjąć się zbadania sprawy pacjenta.

Adwokat pacjenta odpowiada w jego imieniu broniąc jego praw, określonych w ustawie, pomagając mu zapoznać się z nimi by móc je egzekwować

Galeria zdjęć