Prawa pacjenta Litwa


Prawa Pacjenta: Anglia, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Słowenia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Prawa pacjenta Litwa

Na Litwie prawa pacjenta regulowane są poprzez Konstytucję Republiki Litewskiej, Kodeks Cywilny, Ustawę o prawach pacjentów(2000) i rekompensacie za szkody wynikłe dla ich zdrowia (3 październik 1996) i inne ustawy.


Pacjent powinien otrzymać niezbędną opiekę zdrowotną niezależnie od wieku, rasy, płci, narodowości, wyznania, języka, statusu społecznego czy poglądów jakie wyznaje.

Lekarze oraz personel pielęgniarski powinien szanować prywatność pacjentów oraz traktować ich z godnością. Jeśli z pewnych przyczyn niemożliwe jest leczenie wszystkich pacjentów w zakładzie opieki zdrowotnej i uniemożliwia to równe traktowanie wszystkich pacjentów, wtedy lekarz powinien podjąć jasne i niedyskryminujące decyzje o przeniesieniu pacjentów do innych jednostek medycznych

Pacjent powinien wtedy uzyskać szczegółowe wyjaśnienie tej decyzji. W Republice Litewskiej pacjent ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Pomoc medyczna powinna być dostarczona do pacjenta bez zwłoki, jeżeli natomiast w obszarze zamieszkania pacjenta nie ma możliwości świadczenia pomocy medycznej w wymaganym zakresie, wtedy administracja lub lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta gdzie może on skorzystać z właściwej usługi. Pacjent ma prawo do wyboru lekarza, członka personelu pielęgniarskiego i instytucji opieki zdrowotnej będącej częścią Litewskiego Narodowego Systemu opieki zdrowotnej.

Ma on również prawo do uzyskania informacji dotyczącej usług świadczonych przez system opieki zdrowotnej. Musi on być poinformowany o procedurach i regulacjach instytucji, w których będzie przebywał. Co do rokowań dotyczących leczenia, jak i metod leczenia, diagnozy lekarskiej i wyników badań – wszystkiego może się domagać. Może liczyć również na wyjaśnienia lekarza, propozycje różnych, na przykład alternatywnych metod leczenia. Posiada on prawo do świadomej zgody i nie może być on traktowany niezgodnie z jego wolą. Jeśli natomiast pacjent jest nieprzytomny a jego sytuacja zdrowotna jest zagrożona, pomoc medyczna musi być wykonana bez zgody pacjenta.

Opieka zdrowotna jest zobowiązana kodeksowo do udzielania pacjentowi informacji w postaci dokumentacji medycznej. Pacjent ma prawo do bezpośredniego dostępu do dokumentów dotyczących jego osoby. Może on również zażądać kopii tych dokumentów. Jeśli pacjent życzy sobie by pliki tego typu zostały zniszczone, musi to nastąpić w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia

Galeria zdjęć