Prawa pacjenta Austria


Austriackie prawo zobowiązuje lekarza do uzyskania zgody pacjenta na leczenie. Każdy sam decyduje o metodzie leczenia, któremu chce się poddać, co zapewnia prawo do samostanowienia pochodzące z § 16 ABGB i § 110 austriackiego k.k.

Prawa pacjenta Austria

Austriackie prawo zobowiązuje lekarza do uzyskania zgody pacjenta na leczenie. Każdy sam decyduje o metodzie leczenia, któremu chce się poddać, co zapewnia prawo do samostanowienia pochodzące z § 16 ABGB i § 110 austriackiego k.k.

Austriacka Karta Pacjenta stanowi, iż w przypadku utraty przez pacjenta zdolności działania, składa się wcześniej oświadczenie woli, w którym pacjent wyraża życzenie na temat metody leczenia i postępowania w takim wypadku, z użyciem takich metod leczenia jakie będą możliwe. Ustawa austriacka chroni prawo do życia, nie legalizuje eutanazji, ani innych form skracania życia.

Jak w każdym kraju Unii Europejskiej również w Austrii funkcjonuje EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego, która umożliwia korzystanie ze świadczeń medycznych na terenie danego kraju. W Austrii należy korzystać z opieki zdrowotnej w placówkach, które mają podpisaną umowę z regionalną kasą chorych (Gebietskrankenkasse).

W Austrii funkcjonuje obowiązkowe publiczne ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia opiekę szpitalną, stomatologiczną oraz inne świadczenia medyczne. Europejska Karta Praw Pacjentów daje prawo do uzyskiwania należytej opieki w celu zapobiegania chorobom, gwarantuje bez dyskryminacji dostęp do opieki medycznej, daje pacjentowi dostęp do informacji na temat jego stanu zdrowia, prawo do wolnego wyboru w kwestii metod leczenia oraz wyrażenia zgody na podjęcie jakichkolwiek kroków w kwestiach leczenia.

Poza tym gwarantuje prawo do poufności i prywatności oraz unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu w takim stopniu w jakim jest to możliwe w zależności od stadium choroby.

Pacjent posiada prawo do zażaleń, jeśli doznał jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, ma również prawo do rekompensaty jeśli źle prowadzone leczenie doprowadziło do krzywdy fizycznej bądź psychicznej.

Galeria zdjęć