Prawa pacjenta Belgia


Prawa pacjenta Belgia

Prawa pacjenta Belgia

Prawa i obowiązki lekarzy i pacjentów regulowane są w ustawie o prawach pacjentów z 22 sierpnia 2002 roku.


Pacjent belgijski ma prawo do pełnego poinformowania, które dotyczy świadczonych usług medycznych. W sytuacji niebezpieczeństwa, kiedy pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej woli, ani też osoba trzecia, która posiada takie prawo, lekarz jest zobowiązany do podjęcia niezwłocznie wszystkich działań w interesie ochrony jego zdrowia.

Pacjent może jednak wydać odmowę na piśmie i takie działanie musi być respektowane tak długo, jak długo pacjent trwa przy swoim przekonaniu.

Specjalista powinien w takim wypadku respektować wolę pacjenta i przestrzegać odmowy. Osoby, które nie osiągnęły wieku 18 lat znajdują się pod opieką swoich rodziców lub opiekunów. Trudno jest stwierdzić, czy osoba małoletnia jest w stanie właściwie określić swoją sytuację.

Podejmowanie decyzji zawiera się więc w gestii personelu medycznego. Jeżeli leży to w interesie pacjenta, lekarz specjalista ma obowiązek odstąpić od decyzji podjętej przez rodziców, by uniknąć zagrożenia dla jego życia lub zdrowia.

Pacjenci dorośli, którzy nie są zdolni do wykonywania swych praw jako pacjentów, powinni znajdować się pod opieką osoby wyznaczonej do tego w ich imieniu. Taki reprezentant pacjenta musi być wyznaczony za pomocą określonego mandatu, podpisanego przez pacjenta wyrażającego na to zgodę.

Mandat może być cofnięty zarówno przez pacjenta jak i jego przedstawiciela. Jeśli osoba nie posiada reprezentanta w jego roli może wystąpić współmałżonek pacjenta, partner lub jego rodzeństwo.

Każdy pacjent ma zagwarantowane prawo do pełnej informacji o stanie jego zdrowia i jego rokowań. Informacje powinny być dostosowane do pacjenta i jeśli sobie tego życzy, potwierdzone pisemnie. Pacjent ma prawo zrzec się swojego prawa do informacji.

Lekarz ma w takim wypadku zakaz informowania, szczególnie w sytuacji gdy taka informacja mogła by w poważny sposób zaszkodzić pacjentowi. Jeżeli chodzi o dokumenty medyczne, które są starannie aktualizowane i przechowywane w jednostkach medycznych, mogą być one do dyspozycji i wglądu pacjenta w celu zaspokojenia jego potrzeb. Jest to prawo do własnej dokumentacji medycznej. Prywatność pacjenta jest chroniona i gwarantuje to belgijska Konstytucja.

Wszelkie informacje, jakie lekarz uzyskuje od swoich pacjentów powinny pozostać poufne i obliguje go tego tajemnica zawodowa.

Tajemnica zawodowa musi być zachowana nawet w sytuacji gdy badanie przeprowadzane jest na wniosek pracodawcy lub firmy ubezpieczeniowej. Pacjent może wnieść skargę w sytuacji błędu lekarskiego i otrzymać odszkodowanie za wyrządzone krzywdy.

Galeria zdjęć