Prawa pacjenta Polska


Prawa pacjenta w Polsce regulowane są przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 roku (Dziennik Ustaw z 31 marca 2009 Nr 52 poz. 417) oraz Kartę Praw Pacjenta. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych powinny robić to z należytą starannością we właściwych warunkach sanitarnych odpowiadających wymaganiom fachowym.Prawa pacjenta w Polsce regulowane są przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 roku (Dziennik Ustaw z 31 marca 2009 Nr 52 poz. 417) oraz Kartę Praw Pacjenta. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych powinny robić to z należytą starannością we właściwych warunkach sanitarnych odpowiadających wymaganiom fachowym.

Prawa pacjenta Polska

Prawa pacjenta w Polsce regulowane są przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 roku (Dziennik Ustaw z 31 marca 2009 Nr 52 poz. 417) oraz Kartę Praw Pacjenta. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych powinny robić to z należytą starannością we właściwych warunkach sanitarnych odpowiadających wymaganiom fachowym.


Osoby wykonujące zawód medyczny obowiązuje kierowanie się etyką zawodową, powinny również zachować tajemnicę lekarską, za którą opowiada się prawo pacjenta. Tajemnica ta dotyczy udzielanych świadczeń medycznych i informacji z nimi związanych. Jednakże ukrywanie pewnych danych o pacjencie może stanowić w niektórych przypadkach zagrożenia dla niego samego, dlatego też ustawowo odchodzi się od tajemnicy gdy zachodzi taka potrzeba. Pacjent ma prawo do informacji o swoim zdrowiu oraz do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Ma prawo wyrazić zgodę na to czy mają mu być udzielane dane świadczenia zdrowotne.

Prawo pozwala również pacjentowi na zachowanie intymności i godności, szczególnie w sytuacji umierania w spokoju i godności. Pacjent ma prawo do wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. Może on również nie zgodzić się z orzeczeniem lekarskim lub opinią i wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za jego pośrednictwem. Wymaga to uzasadnienia i spełnienia określonych wymagań.

Pacjent przebywający na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej może kontaktować się z rodziną bezpośrednio, jak i używając do tego celu telefonu lub korespondencji. Pacjentki w ciąży posiadają prawo do dodatkowej opieki pielęgniarskiej w warunkach ciąży, porodu i połogu. Jeżeli chodzi o kwestie osobiste, duchowe, pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej, z którą wiąże się kontakt z duchownym. Dotyczy to sytuacji gdy życie pacjenta jest zagrożone.

Co do kwestii formalnych, przechowywanie rzeczy osobistych pacjenta w depozycie zakładu opieki zdrowotnej następuje bezpłatnie, a koszty realizacji tego prawa ponosi sam zakład. Każdy pacjent ma prawo zaczerpnąć rady Rzecznika Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów. Rzecznik może podejmować kierowane do niego sprawy i samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające, skierować sprawę według właściwości lub jej nie podejmować.

Galeria zdjęć