Prawa pacjenta Słowacja


Prawa Pacjenta: Anglia, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Słowenia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Prawa pacjenta Słowacja

Prawa pacjenta na Słowacji reguluje słowacka Konstytucja oraz inne akty prawne. Pacjent ma wyraźne prawo do wydania świadomej zgody na świadczenie w stosunku do niego usług medycznych. Pacjent powinien być informowany o stanie jego zdrowia, wiedzieć jaki jest zakres leczenia i jakie mogą być jego skutki. Powinien być on również powiadomiony o ryzyku leczenia oraz o metodach alternatywnych, które mogą być wykorzystane.


Pacjent ma również prawo do odmowy, co nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Jeśli leży to w interesie zdrowia pacjenta, a nie jest on zdolny do wyrażenia zgody, ani jego bliscy czy przedstawiciele, wtedy lekarz może podjąć interwencję bez jego zgody.

Pacjent powinien być informowany o stanie jego zdrowia, wiedzieć jaki jest zakres leczenia i jakie mogą być jego skutki.

Dokumentacja medyczna dotycząca zdrowia pacjenta i wszelkich informacji związanych z leczeniem jest sporządzana przez pracowników służby zdrowia. Informacje te są w postaci pisemnej lub elektronicznej, zabezpieczone podpisem elektronicznym.

Dokumentów tych nie wydaje się osobom, co do których istnieją jakieś przeciwwskazania pod względem psychicznym.

Każdy pacjent ma dostęp do swoich akt medycznych jak i do możliwości ich kopiowania. Mąż lub żona oraz dziecko lub rodzic mają dostęp do akt medycznych pacjenta po jego śmierci. Lekarz jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy lekarskiej.

Tajemnica lekarska obejmuje również tożsamość pacjenta i jego stan zdrowia oraz zapewnia niedostępność dokumentacji medycznej osobom trzecim, niezwiązanym z pacjentem lub wykonywanymi w stosunku do niego usługami medycznymi. Na Słowacji prawo do wnoszenia skarg jest bardzo często używane.

Działają odpowiednie instancje, do których pacjent może się zgłosić, jeśli uważa on, że jego prawa zostały naruszone. Każda taka osoba ma prawo zwrócić się również o ochronę sądu, co przewiduje Ustawa Zdrowia. Pacjenci mają prawo dostępu do własnej dokumentacji medycznej.

Na podstawie tego prawa dostępu, pacjent może wykonywać kontrolę danych osobowych zawartych w rejestrach medycznych, chroniąc tym samym swoją prywatność.


Galeria zdjęć