Prawa Pacjenta Portugalia


W Portugalii nie ma szczegółowych przepisów dotyczących regulacji praw pacjenta. Do praw pacjenta odnosi się częściowo Ustawa Zasadnicza Zdrowia 48/90 z 24 sierpnia 1990 roku. W latach następujących zostały wprowadzone inne ustawy, które odnoszą się w większym stopniu do tego zagadnienia.

Prawa Pacjenta Portugalia

W Portugalii nie ma szczegółowych przepisów dotyczących regulacji praw pacjenta. Do praw pacjenta odnosi się częściowo Ustawa Zasadnicza Zdrowia 48/90 z 24 sierpnia 1990 roku. W latach następujących zostały wprowadzone inne ustawy, które odnoszą się w większym stopniu do tego zagadnienia.


Pacjent ma prawo do podjęcia opieki zdrowotnej jak i do odmowy, jak również informacji dotyczącej jego zdrowia, możliwych alternatywnych metod leczenia i ich prognozy. Lekarz prowadzący powinien poinformować pacjenta o celu leczenia, jego charakterze i następstwach, korzyściach z niego wynikających, kosztach, ryzyku oraz innych metodach diagnozowania lub odmowie proponowanego leczenia.

Pisemna zgoda nie jest wymagana w Portugalii. Lekarz może interweniować bez zgody pacjenta. Interwencja ta nie podlega karze, jeśli wynikała z sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. Nieletni od 14 roku życia mogą wydać zgodę na traktowanie medyczne jeśli posiadają zdolność do pełnego zrozumienia o co chodzi w tej kwestii.

W innym przypadku zgodę wyrażają opiekunowie prawni dziecka. Prawo do informacji o zdrowiu pacjenta nie jest prawem niezależnym od prawa do świadomej zgody. Jeśli informacja ta mogła by zagrażać w jakiś sposób życiu pacjenta lub spowodować poważne szkody dla jego zdrowia, wtedy kodeks karny przewiduje możliwość odmowy udzielenia informacji. Lekarze powinni zachowywać dokumenty dotyczące stanu zdrowia pacjenta i w nich umieszczać wszelkie dane z tym związane.

Lekarze podlegają obowiązkowi zachowania poufności w sprawach dokumentacji medycznej pacjentów. Portugalska Konstytucja zapewnia każdemu obywatelowi dostęp do danych komputerowych, które ich dotyczą. Mogą oni zażądać uaktualnienia dokumentacji, jeśli uważają, ze jest niepełna lub niewłaściwa. Ustawa z roku 2005 reguluje sprawy dotyczące prywatności pacjenta.

Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych medycznych, powinny podjąć wszelkie środki ostrożności w celu ochrony poufności oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej, co odnosi się również do wszystkich pracowników służby zdrowia. Ochrona danych osobowych zapewniona jest również przez portugalską Konstytucję. W sprawach skarg, nie ma żadnych szczególnych przepisów w portugalskim prawie.

Wyjeżdżając do Portugalii nie trzeba robić żadnych szczególnych szczepień. Portugalii istnieje rozwinięta sieć prywatnych placówek medycznych. Korzystnie jest wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ koszty opieki medycznej są dość duże. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania z podstawowych usług medycznych.

Natomiast dodatkowe ubezpieczenia pozwalają na pokrycie kosztów leczenia i opieki medycznej w szpitalach prywatnych i klinikach

Galeria zdjęć