Prawa pacjenta Cypr


Statut praw pacjenta na Cyprze został stworzony w roku 2001 przez organizację pozarządową Ruchu Praw Pacjenta (Kidda). Statut ten promuje i chroni prawa pacjenta obywateli.

Prawa pacjenta Cypr

Statut praw pacjenta na Cyprze został stworzony w roku 2001 przez organizację pozarządową Ruchu Praw Pacjenta (Kidda).


Statut ten promuje i chroni prawa pacjenta obywateli. Ustawa z dnia 7 stycznia 2005 roku zabezpiecza dobra jakość świadczonych usług medycznych oraz stałą opiekę zdrowotną, wybór lekarzy i instytucji leczenia, nie naruszając integralności osoby. Ustawa przewiduje również mechanizmy monitorujące prawa pacjenta, w postaci stanowiska w każdym szpitalu, które obejmuje niezależny urzędnik odbierający skargi pacjentów i ich rodzin.

Urzędnik skargi może przekazywać specjalnie powołanemu Komitetowi Reklamacyjnemu, który zajmuje się nimi na szczeblu odwoławczym. Pacjent ma prawo do pełnej informacji medycznej. Ma on również prawo do świadomej zgody lecz następuje ona dopiero po przekazaniu pacjentowi niezbędnych informacji. Bez zezwolenia, leczenie nie może zostać podjęte.

Zgoda może być udzielona na piśmie lub ustnie, ale jedynie w sytuacjach awaryjnych. Jeżeli z powodów fizycznych bądź psychicznych nie wiadomo jaka jest wola pacjenta, wtedy lekarz może ją domniemywać na podstawie poprzednich decyzji dotyczacych leczenia.

Pacjent posiada prawo do pełnej informacji medycznej. Informacje przekazuje się bezpośrednio, starając się używać jeżyka zrozumiałego dla pacjenta. W wyjątkowych przypadkach lekarz ma prawo odmówić udostępnienia informacji, gdy może ona wywrzeć niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne lub psychiczne pacjenta.

Świadczący usługi opieki zdrowotnej mają obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia pacjenta. Pacjent ma do nich prawo dostępu albo bezpośrednio albo przez swego przedstawiciela. Informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, rozpoznanie, rokowania i metody leczenia oraz wszelkie dane osobowe są poufne.

Prawo to obowiązuje również po śmierci pacjenta. Również jeżeli chodzi o wnikanie w życie prywatne lub rodzinne pacjenta, prawo zakazuje tego rodzaju zachowań, chyba, że jest to niezbędne do jego zdiagnozowania i podjęcia właściwego leczenia i opieki. Każda osoba ma prawo wiedzieć, czy jej dane personalne były przetwarzane.

Nie jest jednak bezpośrednio regulowane prawo do wniesienia skargi. Skargi są regulowane przez urzędnika, natomiast możliwość uzyskania odszkodowania jest regulowana w cypryjskim prawie medycznym.

Galeria zdjęć