Austriackie prawo zobowiązuje lekarza do uzyskania zgody pacjenta na leczenie.
krajeue-mala

Każdy sam decyduje o metodzie leczenia, któremu chce się poddać, co zapewnia prawo do samostanowienia pochodzące z § 16 ABGB i § 110 austriackiego k.k. Austriacka Karta Pacjenta stanowi, iż w przypadku utraty przez pacjenta zdolności działania, składa się wcześniej oświadczenie woli, w którym pacjent wyraża życzenie na temat metody leczenia i postępowania w takim wypadku, z użyciem takich metod leczenia jakie będą możliwe.
krajeue-mala

Ustawa austriacka chroni prawo do życia, nie legalizuje eutanazji, ani innych form skracania życia. Jak w każdym kraju Unii Europejskiej również w Austrii funkcjonuje EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego, która umożliwia korzystanie ze świadczeń medycznych na terenie danego kraju. W Austrii należy korzystać z opieki zdrowotnej w placówkach, które mają podpisaną umowę z regionalną kasą chorych (Gebietskrankenkasse). W Austrii funkcjonuje obowiązkowe publiczne ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia opiekę szpitalną, stomatologiczną oraz inne świadczenia medyczne.

Europejska Karta Praw Pacjentów
daje prawo do uzyskiwania należytej opieki w celu zapobiegania chorobom, gwarantuje bez dyskryminacji dostęp do opieki medycznej, daje pacjentowi dostęp do informacji na temat jego stanu zdrowia, prawo do wolnego wyboru w kwestii metod leczenia oraz wyrażenia zgody na podjęcie jakichkolwiek kroków w kwestiach leczenia. Poza tym gwarantuje prawo do poufności i prywatności oraz unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu w takim stopniu w jakim jest to możliwe w zależności od stadium choroby. Pacjent posiada prawo do zażaleń, jeśli doznał jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, ma również prawo do rekompensaty jeśli źle prowadzone leczenie doprowadziło do krzywdy fizycznej bądź psychicznej.